วิธีการชำระเงิน

1) หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแล้ว ให้ท่านนำรหัสประจำตัว (GEN ID) มาลงทะเบียนเพื่อพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร (Bank Bill Payment) โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งเข้าระบบเพื่อออกใบเสร็จรับเงินโดยอัตโนมัติ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน

2) เมื่อพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินแล้วให้ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ชื่อ จำนวนเงิน รหัสบาร์โค้ด โดยดูตัวอย่างได้จาก >> ตัวอย่าง_Pay-in-Slip_Note231158.docx (191 downloads)

3) นำใบแจ้งการชำระเงินไปติดต่อชำระเงินที่เคาท์เตอร์ของธนาคารได้ 3 แห่ง คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย โดยผู้ชำระเงินจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาทต่อรายการ

4) หากท่านไม่ชำระเงินภายในวันที่ระบุในใบแจ้งการชำระเงิน ทางธนาคารจะไม่สามารถรับชำระเงินของท่านได้ และท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินใหม่อีกครั้ง

5) เมื่อโอนเงินเรียบร้อย ท่านไม่จำเป็นต้องแจ้งยืนยันการชำระเงิน เพราะการชำระเงินผ่านบริการ Bank Bill Payment จะสามารถระบุตัวผู้โอนและรายการโอนเงินได้ทันที โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วได้จากเว็บไซต์ ภายในไม่เกิน 2 วันทำการ

6) โปรดเก็บใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร (Bank Bill payment) ในส่วนที่ 1 : สำหรับผู้ใช้บริการ ไว้เป็นหลักฐาน และนำมาแสดงในวันงานเพื่อติดต่อรับใบเสร็จรับเงิน

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

คลิกที่รูป เพื่อ “พิมพ์ใบชำระเงิน”

iconขั้นตอนการสมัคร-03

อัตราค่าลงทะเบียน

การลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป ผู้นำเสนอผลงาน นักศึกษา
ลงทะเบียนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 (Early Bird Rate) 3,000 บาท 3,500 บาท 2,500 บาท
ลงทะเบียนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 (Regular Rate) 3,500 บาท

หมายเหตุ :

 • อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารประกอบการประชุม กระเป๋าใส่เอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวัน
 • ผู้ลงทะเบียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักเอง

รายละเอียดการลงทะเบียน

 • ผู้ประสงค์จะนำเสนอผลงานและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม ต้องลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์
 • ผู้ประสงค์จะนำเสนอผลงาน ต้องลงทะเบียนพร้อมส่งบทคัดย่อ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2558 และส่งบทความฉบับเต็ม ภายในวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 รวมทั้งจะต้องชำระค่าลงทะเบียนสำหรับการนำเสนอผลงาน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559
 • ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม แต่ไม่ประสงค์จะนำเสนอผลงาน ต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า (Early bird Rate) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 หรือ ชำระเงินค่าลงทะเบียนในอัตราปกติ (Regular Rate) ภายในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559
 • เมื่อสมัครเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์แล้ว ผู้เข้าร่วมการประชุมต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนให้เรียบร้อย มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนเป็นโมฆะ และทางคณะทำงานโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุก ๆ กรณี

หัวข้อและวิธีการนำเสนอ

หัวข้อการนำเสนอ

ผลงานบทความวิจัยและบทความวิชาการที่นำเสนอจะต้องเกี่ยวกับการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่

 • การพัฒนาอาจารย์
 • เทคนิคการเรียนการสอน
 • การวัดและการประเมินผล
 • นวัตกรรมการศึกษา
 • แนวปฏิบัติที่ดีทางการศึกษาทั่วไป
 • การสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
 • จิตอาสา และความรับผิดชอบต่อสังคม
 • ความเป็นพลเมือง
 • English for General Education
 • อื่น ๆ

วิธีการนำเสนอ

ผู้ส่งผลงานจะต้องเข้าร่วมการนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) และส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป (Proceedings) โดยจะต้องส่ง (1) บทคัดย่อ (2) บทความฉบับเต็ม และ (3) ไฟล์ PowerPoint ประกอบการนำเสนอ ที่จัดรูปแบบเรียบร้อยตามที่การประชุมกำหนดเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ http://genconference.kmutt.ac.th (หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแล้ว ผู้สมัครจะได้รับ ID สำหรับการส่งผลงาน) โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ (Template) สำหรับการจัดเตรียมบทคัดย่อ และบทความได้จากในเว็บไซต์ดังกล่าว

สำหรับรายละเอียดการเตรียมบทความ และการเตรียมงานนำเสนอแบบปากเปล่า มีดังนี้

การเตรียมบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

1.1) บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (อย่างละ 1 หน้า โดยบทคัดย่อภาษาไทย 1 หน้า และภาษาอังกฤษ 1 หน้า) ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16 point

1.2) บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็ม (ต้นฉบับจาก Microsoft Word 97 ขึ้นไป ถ้าเป็นไปได้ให้ส่งไฟล์ PDF มาประกอบด้วย) ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16 point โดยนับรวมรูปภาพ ตาราง รายการอ้างอิงฯ

1.3) เนื้อหาของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็ม ควรประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

1.3.1) ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ศึกษา และหน่วยงานที่สังกัด

1.3.2) หลักการและเหตุผล

1.3.3) วัตถุประสงค์

1.3.4) วิธีการศึกษา

1.3.5) ผลการศึกษา

1.3.6) อภิปรายผล

1.3.7) บทสรุปและข้อเสนอแนะ

1.3.8) รายการอ้างอิง

การเตรียมงานนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation)

2.1) ให้ผู้นำเสนอจัดทำ PowerPoint ประกอบการนำเสนอ

2.2) PowerPoint ควรทำเป็นหัวข้อเพื่อบรรยาย ไม่ควรทำเป็นเนื้อหาละเอียด และไม่ควรเกิน 15 Slide

2.3) ผู้นำเสนอผลงานจะต้องนำเสนอ PowerPoint ในห้องประชุมตามเวลาที่กำหนด (วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 – 14.45 น.) โดยใช้เวลาสำหรับการนำเสนอหัวข้อละ 10 นาที และซักถาม 5 นาที รวมเป็นหัวข้อละ 15 นาที

download(1) Template_บทความวิชาการ-วิจัย_TH-EN1111581.docx (301 downloads)

Template_บทคัดย่อ_TH-EN111158.docx (211 downloads)

รายละเอียดการส่งผลงาน

          ผลงานทางวิชาการที่เข้าร่วมนำเสนอจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับการพิจารณา อาทิ ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และหัวข้อการประชุม การสะท้อนถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือความคิดสร้างสรรค์ และเป็นผลงานที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาทั่วไป โดยผู้ส่งผลงานจะต้องส่งต้นฉบับบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ในเอกสารใดมาก่อน และบทความทุกเรื่องต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จึงจะได้รับคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป (Proceedings)

หัวข้อการนำเสนอ

ผลงานบทความวิจัยและบทความวิชาการที่นำเสนอจะต้องเกี่ยวกับการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่

 • การพัฒนาอาจารย์
 • เทคนิคการเรียนการสอน
 • การวัดและการประเมินผล
 • นวัตกรรมการศึกษา
 • แนวปฏิบัติที่ดีทางการศึกษาทั่วไป
 • การสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
 • จิตอาสา และความรับผิดชอบต่อสังคม
 • ความเป็นพลเมือง
 • English for General Education
 • อื่น ๆ

วิธีการนำเสนอ

ผู้ส่งผลงานจะต้องเข้าร่วมการนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) และส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป (Proceedings) โดยจะต้องส่ง (1) บทคัดย่อ (2) บทความฉบับเต็ม และ (3) ไฟล์ PowerPoint ประกอบการนำเสนอ ที่จัดรูปแบบเรียบร้อยตามที่การประชุมกำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ (Template) สำหรับการจัดเตรียมบทคัดย่อ และบทความได้ ที่นี่

download(1) Template_บทคัดย่อ_TH-EN111158.docx (211 downloads)

Template_บทความวิชาการ-วิจัย_TH-EN1111581.docx (301 downloads)

 

สำหรับรายละเอียดการเตรียมบทความ และการเตรียมงานนำเสนอแบบปากเปล่า มีดังนี้

การเตรียมบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ

 • บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (อย่างละ 1 หน้า โดยบทคัดย่อภาษาไทย 1 หน้า และภาษาอังกฤษ 1 หน้า) ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16 point
 • บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็ม (ต้นฉบับจาก Microsoft Word 97 ขึ้นไป ถ้าเป็นไปได้ให้ส่งไฟล์ PDF มาประกอบด้วย) ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16 point โดยนับรวมรูปภาพ ตาราง รายการอ้างอิงฯ
 • เนื้อหาของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับเต็ม ควรประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

1) ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ศึกษา และหน่วยงานที่สังกัด
2) หลักการและเหตุผล
3) วัตถุประสงค์
4) วิธีการศึกษา
5) ผลการศึกษา
6) อภิปรายผล
7) บทสรุปและข้อเสนอแนะ
8) รายการอ้างอิง

การเตรียมงานนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation)

 • ให้ผู้นำเสนอจัดทำ PowerPoint ประกอบการนำเสนอ
 • PowerPoint ควรทำเป็นหัวข้อเพื่อบรรยาย ไม่ควรทำเป็นเนื้อหาละเอียด และไม่ควรเกิน 15 Slide
 • ผู้นำเสนอผลงานจะต้องนำเสนอ PowerPoint ในห้องประชุมตามเวลาที่กำหนด (วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 – 14.45 น.) โดยใช้เวลาสำหรับการนำเสนอหัวข้อละ 10 นาที และซักถาม 5 นาที รวมเป็นหัวข้อละ 15 นาที

กำหนดการรับสมัครและส่งผลงาน

กำหนดการรับสมัครเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานด้านการศึกษาทั่วไป

[one_fourth]23 พฤศจิกายน 2558[/one_fourth][three_fourth_last]เปิดรับสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม และส่งผลงานด้านการศึกษาทั่วไป[/three_fourth_last]
[one_fourth]15 มกราคม 2559[/one_fourth][three_fourth_last]ปิดรับบทคัดย่อ (ขยายเวลาปิดรับบทคัดย่อ)[/three_fourth_last]
[one_fourth]1 กุมภาพันธ์ 2559 [/one_fourth][three_fourth_last]ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อผ่านทางเว็บไซต์[/three_fourth_last]
[one_fourth]29 กุมภาพันธ์ 2559[/one_fourth][three_fourth_last]ส่งบทความฉบับเต็ม[/three_fourth_last]
[one_fourth]28 มีนาคม 2559[/one_fourth][three_fourth_last]แจ้งตอบรับบทความ[/three_fourth_last]
[one_fourth]31 มีนาคม 2559[/one_fourth][three_fourth_last]วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า (Early bird Rate)[/three_fourth_last]
[one_fourth]          [/one_fourth][three_fourth_last]วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงาน[/three_fourth_last]
[one_fourth]29 เมษายน 2559 [/one_fourth][three_fourth_last]ส่งบทความฉบับสมบูรณ์[/three_fourth_last]
[one_fourth]31 พฤษภาคม 2559[/one_fourth][three_fourth_last]ปิดรับสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม[/three_fourth_last]
[one_fourth]          [/one_fourth][three_fourth_last]วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมทั่วไป[/three_fourth_last]
[one_fourth]15 มิถุนายน 2559[/one_fourth][three_fourth_last]ส่งไฟล์ PowerPoint ประกอบการนำเสนอ[/three_fourth_last]
[one_fourth]23 มิถุนายน 2559 [/one_fourth][three_fourth_last]วันนำเสนอผลงานด้านการศึกษาทั่วไป[/three_fourth_last]