ขั้นตอนการสมัคร

Client Client Client Client Client

.

ขั้นตอนการส่งผลงาน

Client Client Client

.

Client

keynote speaker

Assoc. Prof. Dr. CHAN Cecilia Ka Yuk

การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “The Development of Generic Skills and Assessment”

ผู้แทนจากคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย

การนำเสนอผลการศึกษา องค์ประกอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้ง 8 ด้าน

รศ.ดร. จุฑามาส ศตสุข

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาจารย์ผู้สอน (Professional Standards of Teaching) กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”

รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร และ ดร.กลางใจ สิทธิถาวร

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “How to Write Expected Learning Outcomes (ELOs)”

GEN INITIATIVES

เสวนาวิชาการ : GEN Initiatives ประสบการณ์จากสถาบันอุดมศึกษาไทย โดย ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 4 แห่ง